පට්ටම රසට චිකන් BBQ එකක් දාමුද BBQ සෝස් එකත් එක්කම | Chiken bbq recipe sinhala | bbq sauce recipe

[ad_1]


BBQ Sauce රෙසිපිය සහා BBQ seasoning powder රෙසිපිය මෙතනින් ගන්න ⭕ චිකන් සීසන් කිරීම සඳහා.., ⭕ 1. චිකන් 1 Kg 2. මිරිස් …

source
[ad_2]

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *